ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Jašíkova 2
821 03
Bratislava

Tel.: +421 2 48 29 13 76

Fax: +421 2 48 29 12 37

Email: avs@kmba.sk

Www: http://

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) pôsobí už šiesty rok, pričom jej členská základňa pozostáva zo 17 sub­jektov, pokrývajúcich viac ako 95 % objemu vodárenských činností, realizovaných na Slovensku.

Sú to nasledovné spoločnosti:

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 • Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vnútornú štruktúru Asociácie tvoria jej orgány, a to Snem, Dozorná a Správna rada. Predsedom Správnej rady AVS je Ing. Daniel Gemeran, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS, a.s. Bratislava.

Zasadnutie Správnej rady AV

Zasadnutie Správnej rady AVS

Svoju činnosť zameriava AVS každoročne najmä do oblastí, ktoré sú z vodárenského pohľadu najaktuálnej­šie. Tak napríklad rok 2009 bol poznamenaný aktivitami Ministerstva životného prostredia SR, ktoré v rámci svojho legislatívneho plánu novelizovalo dva nosné zákony, tvoriace právny rámec pre pôsobenie subjektov pôsobiacich v oblasti vodárenstva. Išlo o novelizáciu zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a novelizáciu zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V rámci tohto legislatívneho procesu sa zástupcovia AVS masívne zúčastňovali rozporových konaní a pracovných rokovaní s predkladateľom oboch noviel zákona, aby dopomohli svojim členom dosiahnuť opodstatnené zmeny v navrhovaných verziách pripravených noviel. Najmä pri novele zákona o vodách bolo potrebné, aby AVS požiadala prezidenta repub­liky SR o nepodpísanie parlamentom schválenej verzie novely zákona v záujme zabránenia neopodstat­nených zásahov do tohto zákona. Táto aktivita bola pre AVS a jej členov úspešná. Podobne boli realizované viaceré opatrenia, orientované do akceptovateľného procesu prípravy dokumentu Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, ku ktorým AVS predložila stovky pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. Svoje predstavy o potrebnom smerovaní vodárenstva prezentuje AVS nielen uvedeným pôsobením do legislatívneho procesu, ale aj na rôznych odborných podujatiach, najmä pracovných poradách, konferen­ciách a výstavách s vodárenskou tematikou. Využíva pri tom aj priestor vo vydávanom časopise Vodárenské pohľady, kde prijateľnou formou pôsobí nielen na odbornú vodohospodársku obec, ale aj na širokú laickú verejnosť, v snahe podávať komplexné informácie z vodohospodárskej problematiky.

Obálky štyroch čísiel časopisu - ročník 2009

Obálky štyroch čísiel časopisu - ročník 2009

Okrem pôsobenia prostredníctvom svojho časopisu AVS zrealizovala v roku 2009 propagačnú kampaň "Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu", ktorou okrem iného poukázala na pozitívnu kvalitatívnu stránku svoj­ho základného produktu - pitnú vodu z vodovodu - a jeho výhodnú cenovú dostupnosť. Boli zaznamenané najmä pozitívne ohlasy na túto aktivitu, najmä na pôde základných škôl, kde všetci žiaci viacerých najak­tívnejších tried obdržali vecné ocenenia za účasti zástupcov AVS.

Fotodokumentácia z propagačnej kampane a odovzdávania ocenení

Fotodokumentácia z propagačnej kampane a odovzdávania ocenení

Asociácia vodárenských spoločností je spoluorganizátorom každoročne sa konajúcej súťaže zručnosti vo­dárenských pracovníkov. V roku 2009 sa uskutočnil už XXVI. ročník tejto celoslovenskej súťaže, tentokrát v tesnej blízkosti Slnečných jazier v areáli hotela Senec.

Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, Senec, september 2009

Súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, Senec, september 2009

Asociácia vodárenských spoločností sa svojim stánkom zúčastňuje každoročne výstavy s vodárenskou te­matikou, ktorá sa organizuje na výstavisku v Trenčíne. Je to vhodná príležitosť k vzájomnému stretnutiu sa vodárenských odborníkov, ale najmä s výrobcami vodárenských technológií. Na tohoročnej výstave boli odovzdané aj ocenenia za aktívnu spoluprácu s AVS .

Stánok AVS na výstave AQUA 2009

Stánok AVS na výstave AQUA 2009

V rámci výstavy “AQUA 2009” zorganizovala AVS pre študentov stredných škôl už piatu akciu “AVS pre školy”. Účastníci podujatia sa mohli pútavou formou oboznámiť s aktuálnou vodárenskou problematikou mes­ta Trenčín, najmä s výrobným procesom a technológiami uplatňovanými pri pretváraní surovej vody na vodu pitnú.

Podujatie “AVS pre školy”

Podujatie “AVS pre školy”

Činnosť AVS bude aj v ďalšom období zameraná najmä na presadzovanie potrieb svojich členov pre zabez­pečovanie zvyšovania kvality nimi realizovaných vodohospodárskych služieb vo verejnom záujme - úpravy a dodávky pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd - v súlade s požiadavkami našich i európs­kych právnych predpisov a koncepčných dokumentov.

Asociácia vodárenských spoločností
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Ing. Alexander Nagy, vedúci kancelárie
tel.: +421 2 48 291 376,
fax: +421 2 48 291 237
e-mail: avs@kmba.sk
www.avssr.sk

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

 • Odborné školenia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
 • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
 • Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek