DOPRAVA

Projektovanie a inžinierske služby

Doprava sypkých materiálov, stavebných materiálov

Oprava a údržba komunikácií, stavba komunikácií a spevnených plôch

Dopravné značenie, signalizácia, parkovacie automaty a ostatné dopravné značenie

Doprv. prostriedky, servis, oprav. činnosť, výr. autoplachiet, predaj a servis traktorov

Ostatné

BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Výrobky, služby a zariadenia k ochrane majetku a osôb (bezpečnostné dvere, trezory)

Výrobky, služby a zariadenia protipožiarnej ochrany (revízie, opravy, školenia, predaj, projekty)

Pátracie a ochranné služby (špeciálna technika)

Vodné a ostatné záchranárske práce, výrobky, zariadenia a služby

Systémy (garážové, parkovacie) siete (dátové), prístupové a dochádzkové, turnikety

Protipožiarne nátery a omietky, detektory plynov, signalizácia

Ostatné

BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNE

Banky, sporiteľne a ich služby

Finančné a poradenské služby, projekty financované z fondov EÚ

Ostatné

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

Erby - insígnie - znaky, informačné vitríny, štátne znaky

Mestské informačné systémy, kancl. potreby (veľko-, maloobchod)

Výroba, predaj - kamenné kvetináče, lavičky, zábradlia, stojany na bicykle, výroba a predaj ochr. prac. prostr.

Výroba, predaj stožiarov: osvetľovacích, vlajkových, vianočné svetelné dekorácie

Vybavenie kultúrnych domov, domov smútku (ozvučenie), kostolov, obecný rozhlas

Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva

Výroba, montáž, oprava zametacích kartáčov, strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce

Výroba šport. pohárov, plakiet, medailí. Reklamná činnosť, výstavy, bilbordy, konferencie

Verejné obstarávanie (poradenstvo a školenie, audit a príprava súťaží)

Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia

Meranie a regulácia, automatizačné systémy

Ubytovanie, semináre, školenia, tlač, grafika

Upratovacie a sanitárne vybavenia, mobilné WC, servis, čistenie fasád, odstraňovanie grafity

Vybavenie stravovacích zariadení, stravovacie lístky, reštaurácia, plast. drezy

Geotechnika, inžinierska geológia, geoekológia, geologické služby, posudková činnosť

Znalecká činnosť, oceňovanie, technické posudky, poradenstvo a posudková činnosť

Umelé šport. povrch., viacúčel. ihriská. Šport. podlahy, záhr. archit., tráv. koberce, podlah. krytín

VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV

Šport. potreby pre školy, didakt. hračky a zariad. pre mater. školy, výroba pečiatok

Nábytok: výroba, kancelársky, školský, hotelový, sedací nábytok, školské, kanc. tabule

Výpočtová technika - projekty, predaj, montáž, poradenstvo, spracovanie dát, soft, databanka

Kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, regálové systémy

Odborné školenia

Ostatné

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE

Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky

Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO

Výroba plynu, plyn. ventilov, distribúcia plynných palív potrubím, servis, odborné prehliadky

Výroba a rozvod pary a teplej vody, tepla, výroba chladu

Výroba a rozvod vody, oprava, kontrola vodovodov, vyhľadávanie porúch, projekt. vodohosp. stavieb

Výstavba komunikačných a energetických sietí, výmen. stanice: vežové, zemné, vodojemy

Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce

Odborné skúšky elektrických zariadení, hromozvodov, odstránenie závad. Ostatné.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Poradenská a posudková činnosť (ekológia)

Implementácia ISO 14001 a EMAS

Laboratórne práce

Zahusťovanie a odvodňovanie kalov, poradenstvo

Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení

Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín

Rekonštrukcia a ekologizácia spaľovní, kotolní

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie

Kanal. potrubie, čistenie, kontrola, oprava

Ochrana prírody a krajiny (rozbory vôd, zemín, odpadov), sanácia, odstr. následkov (povodeň, zosuv pôdy)

Výkup druhotných surovín, dotrieďovanie a sprac. papiera, dod. kompaktorov a recyklač. liniek

Správa a prevádzka vodných tokov a zdrojov, ochrana vôd

Monitorovanie, kontrola, vložkovanie podzemných nádrží, meracia technika prietokov vody

Odstraňovanie odpadových vôd a pevného odpadu, čistenie mesta

Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Verejná zeleň

Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene

ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie

Voda - dezinfekcia, filtrácia, úpravne pitnej vody, výr. prípravkov na chem. čisten. a úpravu vody

Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov

Preprava nebezpečných odpadov

Systém ekologickej stability

Pozemkové úpravy

Ochrana ovzdušia - odborné posudky

Meranie emisií

Úplne funkčné skúšky AMS

Zariadenia na čistenie odpadových plynov (výroba, projekt, obchod, servis)

Filtračné textílie

Nízkoemisné horáky

Ostatné

Stroje a zariadenia pre spracovanie a manipuláciu s bioodpadom

Orezávanie a pílenie stromov, pozemkové upravy

STAVEBNÍCTVO

Architektonické a inžinierske služby, poradenstvo, projektovanie, diagnostika, statické výpočty

Predaj nakladačov, stavebných strojov, náhradných dielov, servis hydrauliky

Architektonické výrobky, výrobky z recyklovaných plastov, gumy

Prípravné práce pre stavbu, mobilné bunky

Demolácia, zemné a trhacie práce, sondy

Práce vo výškach, pod vodou, podzemné práce, zdvíhacie zariadenia, plošiny

Výstavba podzemných a inžinierskych prác, bezvýkopové opravy potrubí

Strešné konštrukcie a pokrývačské práce, výroba – strešná krytina

Stavba na kľúč, záhradná a krajská architektúra, prac. náradie pre stavbu a záhradu

Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)

Tepelná, protiotrasová, zvuk. izolácia a hydroizol., zatepľovacie polystyrén. dosky, izol. systémy

Inštalatérske práce a sanitná inštalácia, izolatérske, asanačné, staveb. technológie

Stavebné inštalácie, inštalácia zabezpečovacích zariadení

Výr., predaj betón. dekor. dlažby, dekor., bezpeč. mreží, výr., kladenie dlažby, veľkoploš. platne

Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

Výroba plastov. okien a dverí, bazénov, stavebné zámočníctvo, stolárstvo

Stavebné a zemné stroje a ich prenájom, predaj – prenájom fasádného a pojazdného lešenia

Špecializované stavebné činnosti, sanácia vád panelových stavieb

Ochrana a obnova umeleckých pamiatok, reštaurátorské práce, ochrana proti holubom

Rekonštrukcia, údržba, prestavba, sanácia, debarierizácia budov, oprava striech

Materiály a výrobky pre stavebníctvo, interiérové dvere, strešná krytina, náter. hmoty, omietky

Izolácia stavieb, sanácia betónových a vlhkých stavieb, sanačné práce, inž. vodohosp.

Čerpacia technika (predaj, montáž, servis)

Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo

Športové areály - detské areály a ich vybavenie, oceľové mont. haly, bazény, ľadové plochy

Vykurovanie, kotly a ďalšie zariadenia, veľko-, maloobchod: voda - plyn - UK

Ostatné / Certifik. zatepl. systémov

Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie

Odvlhčovanie objektov

SPOJE

Projektovanie a inžinierske služby

Telekomunikácie

Ozvučenie

Lokálne telekomunikačné siete

Ostatné telekomunikácie

Rádiové, televízne a spojové zariadenia, prístroje a materiály

Montážne práce

Ostatné