Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky Arcus International SEMMELROCK STEIN ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ ŠUPA s.r.o. JOMA

PRÍHOVOR

Vážení predstavitelia miest a obcí,

odborný adresár dodávateľov pre mestské, obecné úrady a VÚC je produkt, ktorý už nie je u nás novinkou. Ponuky, ktoré sa k Vám prostredníctvom tohto katalógu služieb a produktov dostávajú, sú pre Vás už 11 rokov užitočným pomocníkom pri zvládaní každodenných povinností.

Združenie miest a obcí Slovenska sa orientuje na poskytovanie informácií, ktoré sú takisto nevyhnutné pre každodennú prax v mestách a obciach na Slovensku. Za takmer dve desaťročia svojej existencie získalo združenie postavenie významného partnera vlády, zamestnávateľov, odborov, ako aj podnikateľských subjektov. V súčasnosti sme v postavení, kedy sa od nás žiada reagovať na široké spektrum problémov. Úloha a zodpovednosť miest a obcí je nezastupiteľná. Uplynulé obdobie bolo charakteristické našimi aktivitami súvisiacimi s riešením dopadov finančnej a hospodárskej krízy a prijímaním vlastných protikrízových opatrení. ZMOS podpísalo s vládou Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť na prechodné obdobie rokov 2009 - 2010, v záujme zachovania stability miestnej územnej samosprávy, jej ekonomického a spoločenského prostredia a v záujme zachovania rozsahu a kvality verejných služieb na miestnej úrovni. Jednou z rozhodujúcich oblastí pôsobenia ZMOS v roku 2009 bolo zabezpečenie stability financovania miest a obcí aj v čase ekonomickej a finančnej krízy. Uskutočnili sme rokovania s vládou k dofinancovaniu rozpočtov miest a obcí nielen v roku 2009, ale aj pre r. 2010. Venovali sme sa tiež príprave veľkej novely zákona o obecnom zriadení. Veľa času združenie venovalo rokovaniam o podobe zákona o nevysporiadaných pozemkoch a koncepcii modernizácie územnej samosprávy. Intenzívne sme sa venovali príprave stavebného zákona a vytváraniu spoločných obecných úradovní pre výkon tejto kompetencie, ale aj príprave zákona o turizme. Bol to náročný rok, ktorý si vyžadoval veľa úsilia a pozornosti.

Rozsah úloh a povinností miest a obcí je pomerne široký a pestrý. Publikácia, ktorú ste práve dostali, by vám mala pomôcť pri ich riešení a napĺňaní.

Bratislava 30. novembra 2010


Michala Sýkora
predseda ZMOS

Vážení župani VÚC, primátori, starostovia a riaditelia vodárenských spoločností

aj keď pod novým vedením firmy ale stále pod tou istou značkou by sme radi privítali nových starostov a primátorov miest a obcí a ponúkli naše 15.vydanie produktu ktorý Vám bude nápomocný pri Vašich rozhodovaniach .

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej funkcií spolu s našim katalógom.


Joma Travel, s.r.o.

DOPRAVA | BEZPEČNOSŤ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA | BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNE | SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI | VYBAVENIE ÚRADOV, ODBORNÁ PRÍPRAVA PRACOVNÍKOV | VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | STAVEBNÍCTVO | SPOJE |