KONNEX

SLUŽBY A OSTATNÉ ČINNOSTI

  • Komun., poľno. a záhrad. techn. Predaj, stánky, výr. markíz. Predaj, prenájom strojov a zar. a ND mimo stavebníctva
  • Výroba, montáž, oprava zametacích kartáčov, strojné vybavenie pre verejno-prosp. práce

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
  • Voda - dezinfekcia, filtrácia, úpravne pitnej vody, výr. prípravkov na chem. čisten. a úpravu vody
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov
  • Preprava nebezpečných odpadov