ZMLUVA

o uverejnení reklamného inzerátu v katalógu "MESTÁM, OBCIAM, REGIÓNOM"

Jozef ČURILLA - JOMA, Záhradnicka 1/A, 038 61 Vrútky,
tel. 00421/43/423 75 90, 430 81 13, 430 81 12, 423 76 43
IČO: 33 572 534, DIČ: SK 1020494354
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Martin, 0061348510/0900

I. PREDMET A DOBA PLNENIA

 1. Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok a zmluvnou cenou ďalej stanovenou, uverejniť reklamný inzerát objednávateľa v katalógu "MESTÁM, OBCIAM, REGIÓNOM" podľa grafickej predlohy objednávateľa.
 2. Dohodnutý typ a formát v katalógu "MESTÁM, OBCIAM, REGIÓNOM" - označte zvolenú kategóru reklamného inzerátu:
  1. Rozmer prezentácie:
   2/1
   - A
   1/1
   - B
   1/2
   - C
   1/4
   - D
   1/8
   - E
  2. Orientácia prezentácie:
   - Na šírku
   - Na výšku
  3. Iné umiestnenie:

II. CENA

 1. Dohodnutá cena za uverejnenie inzerátu v katalógu "MESTAM, OBCIAM, REGIÓNOM" bez DPH:
 2. Dohodnutá cena k fakturácii vrátane 19% DPH:

III. SPÔSOB ÚHRADY

 1. Dohodnutá cena podľa bodu II. tejto zmluvy bude uhradená proforma faktúrou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

IV. OSTATNÉ PODMIENKY

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú zmluvné podmienky uvedené na strane formuláru ZMLUVA a uverejnení inzercie.

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREZENTÁCIU V KATALÓGU
„MESTÁM,OBCIAM,REGIÓNOM“Čl. 1
Firma Jozef ČURILLA - JOMA splnomocňuje svojho obchodného zástupcu, uvedeného na pravej strane tejto zmluvy k jej uzavretiu v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Obchodný zástupca nie je oprávnený vystavovať daňové doklady.

Čl. 2
Objednávateľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy uhradiť čiastku uvedenú v bode II. zmluvy, a to na základe zálohovej proforma faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Úhradu vykonáva prevodným príkazom v prospech firmy Jozef ČURILLA - JOMA, číslo účtu SLSP 0061348510/0900, najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy. Bežný daňový doklad vyhotoví dodávateľ do 15 dní po úhrade dohodnutej ceny vrátane dane podľa bodu II./2 zmluvy.

Čl. 3
V prípade oneskorenia úhrady platieb podľa či. 2 je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň oneskorenia.

Čl. 4
Text a grafické spracovanie inzerátu, resp. nadštandardnej reklamy, bude uverejnený podľa požiadavky objednávateľa, uvedenej v prílohe k zmluve. Dodávateľ je oprávnený text inzerátu redakčne a jazykovo upraviť. Dodávateľ si vyhradzuje právo umiestnenia inzercie na konkrétnej stránke alebo konkrétnom mieste strany v súlade s celkovou pevne stanovenou koncepciou katalógu “MESTÁM,OBCIAM,REGIÓNOM“. Dodávateľ nezodpovedá za obsah textu ani grafickú predlohu inzerátu objednávateľa. Dodávateľ zverejnením inzerátu nevyjadruje svoje schvaľovanie alebo podporu akýmkoľvek inzerovaným službám, výkonom alebo výrobkom. Objednávateľ má právo zmeny základných informačných údajov textu inzerátu (čísla telefónu, faxu alebo adresy) do dňa redakčnej uzávierky vydania katalógu. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť informácií uvedených v texte inzerátu. Zároveň nesie plnú zodpovednosť za to, že text a grafická predloha inzerátu, uvedené v prílohe nie sú zaťažené právami tretích osôb, vyplývajúcich najmä z priemyselného, duševného alebo iného vlastníctva.

Čl. 5
Objednávateľ je povinný dodať ako prílohu zmluvy farebnú reprodukovateľnú predlohu v príslušnej kvalite (diapozitív, fotografia, médium) požadovanej inzercie.

Čl. 6
Vyžiadané grafické predlohy budú vrátené objednávateľovi, pokiaľ nebude po vzájomnej dohode stanovené inak, spolu so zaslaním vytlačeného .MESTÁM, OBCIAM, REGIÓNOM".

Čl. 7
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ túto skutočnosť písomne oznámi dodávateľovi do dňa redakčnej uzávierky katalógu. V prípade odstúpenie od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 60 % z ceny podľa bodu II./2 zmluvy. Zmluvnú pokutu uhradí objednávateľ uvedený v zmluve do 14 dní odo dňa odstúpenia na účet dodávateľa.

Čl. 8
Dodávateľ má právo písomne od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy.

Čl. 9
Ak dohodnuté podmienky tejto zmluvy objednávateľ dodrží a inzerát nebol dodávateľom zverejnený, má objednávateľ právo na vrátenie dohodnutej ceny v plnej výške. Pri uverejnení inzerátu s neúplným alebo nejasným textom alebo s inými chybami v porovnaní s prílohou tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať zľavu z dohodnutej ceny podľa rozsahu chýb a preukázanej miery ich zavinenia zo strany dodávateľa.

Čl. 10
Všetky objednávky, storno, odstúpenie od zmluvy, pripomienky k poslanej korektúre a zmeny v objednávke budú akceptované iba písomne, doručené firme Jozef ČURILLA - JOMA do redakčnej uzávierky.

Čl. 11
Termín redakčnej uzávierky katalógu „MESTÁM, OBCIAM, REGIÓNOM" je vždy 30. 10. toho roku.

Čl. 12
Distribúcia katalógu začne najneskôr 3 mesiace od uzávierky. Každému inzerentovi bude zdarma poslaný jeden výtlačok katalógu.

Čl. 13
Objednávateľ má právo na poslanie čiernobielej korektúry, v prípade farebného náhľadu sa cenu inzercie navýši o skutočné náklady spojene s jeho vyhotovením. Firma Jozef ČURILLA - JOMA bude korektúry posielať bezprostredne po grafickom spracovaní inzertnej plochy. Objednávateľ zašle obratom súhlas s obsahom a formou inzercie, písomne potvrdený na zadnej strane korektúry, prípadne písomné pripomienky ku korektúre (na písacom stroji, počítači), najneskôr však do 7 dní od doručenia korektúry* Pokiaľ nebude tento termín objednávateľom dodržaný, bude predložený návrh považovaný za schválený a nemusí byť právo korektúry firmou Jozef ČURILLA - JOMA akceptované.