Laboratórne práce

HYDROTECHNOLÓGIA BRATISLAVA s.r.o.

  • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
  • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce
  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Laboratórne práce
  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
  • Ochrana prírody a krajiny (rozbory vôd, zemín, odpadov), sanácia, odstr. následkov (povodeň, zosuv pôdy)
  • Voda - dezinfekcia, filtrácia, úpravne pitnej vody, výr. prípravkov na chem. čisten. a úpravu vody
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov