Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

AERZEN SLOVAKIA s.r.o.

  • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

ČOVSPOL

  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
  • Ostatné
  • Architektonické a inžinierske služby, poradenstvo, projektovanie, diagnostika, statické výpočty
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

Ing. Július Plško EKOSUR

  • Projektovanie a inžinierske služby
  • Mestské informačné systémy, kancl. potreby (veľko-, maloobchod)
  • Verejné obstarávanie (poradenstvo a školenie, audit a príprava súťaží)
  • Meranie a regulácia, automatizačné systémy
  • Geotechnika, inžinierska geológia, geoekológia, geologické služby, posudková činnosť
  • Výpočtová technika - projekty, predaj, montáž, poradenstvo, spracovanie dát, soft, databanka
  • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
  • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce
  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Implementácia ISO 14001 a EMAS
  • Posudzovanie vplyvu na životné prostredie
  • Ochrana prírody a krajiny (rozbory vôd, zemín, odpadov), sanácia, odstr. následkov (povodeň, zosuv pôdy)
  • Správa a prevádzka vodných tokov a zdrojov, ochrana vôd
  • Odpad. hosp. (zber, likvid, výrbobky na zber, sprac., porad., legislatíva), org. hmoty zo zelene
  • Skládky, spaľovanie, spaľovne nebezpečných, nemocničných odpadov
  • Ostatné
  • Architektonické a inžinierske služby, poradenstvo, projektovanie, diagnostika, statické výpočty
  • Prípravné práce pre stavbu, mobilné bunky
  • Demolácia, zemné a trhacie práce, sondy
  • Práce vo výškach, pod vodou, podzemné práce, zdvíhacie zariadenia, plošiny
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Stavebné inštalácie, inštalácia zabezpečovacích zariadení

HASMA s.r.o.

  • Projektovanie a inžinierske služby
  • Projektovanie a inžinierske služby
  • Telekomunikácie
  • Ostatné telekomunikácie
  • Montážne práce
  • Meranie a regulácia, automatizačné systémy
  • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
  • Výroba a rozvod elektriny, verejné osvetlenie (návrhy, prepočty, dodávky), verejný rozhlas (mont., servis), ELVO
  • Výroba plynu, plyn. ventilov, distribúcia plynných palív potrubím, servis, odborné prehliadky
  • Výstavba komunikačných a energetických sietí, výmen. stanice: vežové, zemné, vodojemy
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Elektroinštalácia, výroba rozvádzačov, elektroinštalačný materiál (veľkoobchod a zásiel. tovar)

HYDROTEAM spol. s.r.o.

  • Projektovanie a inžinierske služby, poradenstvo, návrhy, prepočty, dodávky
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)

RONDOM ZaZ s.r.o.

  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.

ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o.

  • Výroba, predaj kontajnerov, odpadových košov, prenájom, náhradné diely, oplotenia
  • Poradenská a posudková činnosť (ekológia)
  • Zahusťovanie a odvodňovanie kalov, poradenstvo
  • Čistenie vôd zo skládok, splaškových komunálnych vôd, chem. čistenie, techn. zariadení
  • Čistenie priemyselných vôd, zber, regenerácia, likvidácia opot. olejov, odpad tech. kvapalín
  • Odstraňovanie odpadových vôd a pevného odpadu, čistenie mesta
  • ČOV (projekt, výroba, dodávka, financovanie), aktivácia ČOV, montáž, servis, revízie servomotorov, čistenie
  • Voda - dezinfekcia, filtrácia, úpravne pitnej vody, výr. prípravkov na chem. čisten. a úpravu vody
  • Zariadenia na čistenie odpadových plynov (výroba, projekt, obchod, servis)
  • Filtračné textílie
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Čerpacia technika (predaj, montáž, servis)

Lumiro s.r.o.

  • Doprava sypkých materiálov, stavebných materiálov
  • Stavba vodných diel (výst. vodovodov, kanalizácií), mater. zabezp., prieskum. a podzem. práce
  • Pozemkové úpravy
  • Predaj nakladačov, stavebných strojov, náhradných dielov, servis hydrauliky
  • Architektonické výrobky, výrobky z recyklovaných plastov, gumy
  • Prípravné práce pre stavbu, mobilné bunky
  • Demolácia, zemné a trhacie práce, sondy
  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Stavebné a zemné stroje a ich prenájom, predaj – prenájom fasádného a pojazdného lešenia
  • Orezávanie a pílenie stromov, pozemkové upravy

KG - Systém s.r.o.

  • Vodné stavby, vodohospodárske stavby (projektovanie)
  • Výroba, predaj vodovod. armatúry, tvarovky, PVC – tvarovky, rúry, šácht, predaj sanitárnej keram.
  • Konštrukcie pre stavebníctvo, odtokové žľaby, veľko-, maloobchod, železiarstvo